01_HC-01.jpg
DHC web-03.jpg
Gold Foil Texture

DATE:

18 MAR 2021
(THURS)

Gold Foil Texture
Gold Foil Texture

zoom

meeting

TIME :

 

 

 

 

9.00PM

黑卡平台线上分享.png
speaker.png
dual bc intro.jpg
DHC web-08.jpg
- 为什么你应该加入这个强大的平台
- 为什么如今黑卡平台会成为那么强大和人人想要加入的平台
- 黑卡平台如何在你的个人和生意中品牌化,提高生意量和知名度
- 黑卡平台可以给予成员们什么样低于市价的特别房地产优惠
- 你可以在黑卡平台中得到哪些你在外得不到的特权
- 如何在这个平台赚取额外收入
- 黑卡平台有哪些具有影响力的VVIP们
包括.png
dont miss.png
DHC web-06.jpg